Aegon

De Hoge Raad heeft zich vrijdag 2 september 2016 in een kwestie aangespannen ten opzichte van Dexia uitgelaten of een tussenpersoon (cliëntenremisier die tevens adviesdiensten verricht) bij de totstandkoming van de effectenleaseovereenkomst vergunningplichtig is? Het antwoord is JA. Geldt dit ook voor een effectenleaseovereenkomst bij Aegon. Hierop is nu door mij ten behoeve van een klant een beroep gedaan. Het antwoord kwam vrij snel terug! Aegon meent van niet. Letterlijk stelt Aegon hiertoe:

Aegon wijst erop dat de Hoge Raad zich in voormeld arrest heeft uitgesproken over een geschil tussen een klant van Dexia Nederland BV en Dexia over een effectenlease-overeenkomst die deze klant ín 1998 door tussenkomst van SPAARSELECT BV heeft afgesloten met Bank Labouchere NV.

De klant was bij dit geschil geen partij. Voorts kwalificeert zijn Vermogensplan niet als een  effectenleaseovereenkomst. Aegon is derhalve niet bereid aan uw eis gehoor te geven.

Van belang is in hetgeen voorligt te constateren dat het past bij een collectieve actie zoals die is ingesteld in verband met de kwesties waarover nu door de Hoge Raad is geoordeeld, dat bij de beoogde effectieve en efficiënte bescherming van een belanghebbende, deze in afwachting van de uitkomst van die actie kan afzien van stuitinghandelingen.

Door de nu in het geding zijnde uitspraak van de Hoge Raad lijken gedupeerde beleggers met een beroep op de stuitende werking van de in het geding zijnde collectieve actie, alsnog een beroep te kunnen doen de volledige ooit in het verleden aan ook Aegon betaalde premie/inleg + vertragingsrente terug betaald te zien krijgen, waarbij een mogelijke restschuld wordt kwijtgescholden.

Er dienen ter zake van het voornoemde, alleen al om niet rauwelijks te dagvaarden, nu dus onderhandelingen opgestart te worden met Aegon om tot een passende schikking te komen.

Indien schikkingonderhandelingen op niets uitlopen, en dat zal!!, dan dient om wel het gelijk te verkrijgen voor 2 maart 2017 een procedure opgestart te zijn bij de rechtbank.

Het is dus van belang om nu tijdig actie te gaan ondernemen, aangezien ná 2 maart 2017 geen nieuwe zaken betreffende deze kwestie nog bij de rechter ingediend kunnen worden.

Wellicht kan ik iets voor u betekenen. Het is misschien de moeite waard om hierover na te denken. Ik mijn werkzaamheden voor u kan verrichten op basis van een toevoeging/gefinancierde rechtshulp (als u daarvoor in aanmerking komt) of tegen een uurtarief van  € 105,00, te vermeerderen met 21% btw. Ik begroot mijn werkzaamheden tijdens de onderhandelingen op maximaal 1,5 uur. Indien het daarna tot een procedure komt, dan kan de vaste prijsafspraak gemaakt worden van € 825,00, te vermeerderen met 21% btw, voor mijn werkzaamheden tijdens de procedure in eerste instantie, dan wel vallen mijn verdere werkzaamheden verder onder de toevoeging.

Allereerst dien ik nu door u geïnformeerd te worden wie toen der tijd uw tussenpersoon was. Zo ook heb ik nodig een kopie van de overeenkomst (en). Dit naast uw Naam, Adres, Woonplaatsgegevens.

Wel of niet een toevoeging? Dat is ook een vraag die beantwoord moet worden. De maximale inkomensgrens is hierbij voor een alleenstaande € 26.000,00 bruto per jaar en indien gehuwd/samenwonend/eenoudergezin € 36.800,00 bruto per jaar. Zie: http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/wat-is-gesubsidieerde-rechtsbijstand/wat-is-een-toevoeging.

 

LJN: BZ3749, Hoge Raad , 11/05049, 14-06-2013

Aegon heeft beleggers in zogenoemde Koersplanovereenkomsten teveel premie laten betalen. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag. De beleggers wisten niet hoeveel overlijdensrisicopremie zij afdroegen in de overeenkomsten met Spaarbeleg. Zij hadden hier dus ook niet mee ingestemd.  Zij hadden slechts een redelijke premie hoeven te betalen, zoals eerder berekend door het hof Amsterdam. Aldus de Hoge Raad, die ook een verjaringsverweer verwerpt van Aegon, de rechtsopvolger van Spaarbeleg.

Deze zaak is aangespannen door de Stichting Koersplandewegkwijt en enkele kleine beleggers die met Spaarbeleg in de jaren 1989–1998 Koersplanovereenkomsten hadden gesloten. Deze overeenkomsten hielden in dat de beleggers periodiek een inleg betaalden die grotendeels werd aangewend om daarmee te beleggen. Na verloop van een overeengekomen periode zou Aegon een bedrag uitkeren aan de belegger of, in geval van voortijdig overlijden, aan zijn erfgenamen. Voor dat laatste geval hielden de Koersplanovereenkomsten eveneens een overlijdensrisicoverzekering in. De premie voor die verzekering en vaste kosten werden van de inleg ingehouden.

Het hof (LJN BR2836) baseerde zijn berekening van een redelijke premie op de aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Die aanbeveling ging uit van een kostenmaximering en van een premie voor een overlijdensrisicoverzekering die aansluit bij gangbare premies (zonder opslagen).

LJN: BV8653, Gerechtshof Leeuwarden , 200.050.372/01, 13-03-2012

Aandelenlease. Toepassing formule Hof amsterdam (LJN: BK4978) op Aegon-product. Rol tussenpersoon. Ingangsdatum wettelijke rente.

LJN: BN2921, Rechtbank Utrecht , 263332 / HA ZA 09-540,  28-07-2010

Eiser is er niet ontvankelijk, omdat hij geen partij was bij de aandelenleaseovereenkomst. Spaarbeleg heeft met de afsluiten van de SprintPlanovereenkomst gehandeld in strijd met haar bijzondere zorgplicht te opzichte van eiseres. Met toepassing van het beoordelingskader van het Gerechtshof Amsterdam ( LJN BK4978 en 4981-3 ) zou onderzoek gezien de financiële omstandigheden van eiseres niet hebben geleid tot de verwachting dat de uit de overeenkomst voortvloeiende financiële verplichtingen een onaanvaardbaar zware last op eiseres legden. De vordering van eiseres wordt afgewezen.

LJN: BL0886, Gerechtshof ‘s-Gravenhage , 105.007.730/01,  26-01-2010

Effectenlease.; voldoende draagkracht; niet nakomen onderzoeksplicht naar inkomens- en vermogenspositie heeft geen gevolgen. Niet nakomen waarschuwingsplicht voor restschuldrisico leidt niet tot voor consument gunstiger resultaat dan toepassing van Duisenbergregeling.

LJN: BG2704, Gerechtshof ‘s-Gravenhage , 105.006.300/01,  28-10-2008

Aandelenlease-overeenkomst. Toestemming andere echtgenoot. Verjaring van vordering tot vernietiging? Bewijslast.