Algemene voorwaarden Meijer & Sarin Advocaten

1. Meijer & Sarin Advocaten

Meijer & Sarin Advocaten is een openbare maatschap die bestaat uit natuurlijke personen. Op verzoek wordt een lijst van de maten toegezonden.

2. Reikwijdte Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de advocaat gesloten overeenkomsten, ongeacht in welke hoedanigheid worden verricht (advocaat, bindend adviseur of anderszins). De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, die in dat geval bekend worden verondersteld. Niet alleen Meijer & Sarin Advocaten maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor ex-medewerkers met inbegrip van eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Meijer & Sarin hebben verlaten.

De toepassing van andere algemene voorwaarden, bijvoorbeeld die van de cliënt, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Opdrachten

Alle opdrachten van cliënten beschouwt Meijer & Sarin Advocaten als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten. Derden kunnen aan de uitvoering van de door Meijer & Sarin Advocaten verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Meijer & Sarin Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft te vermeerderen met het eigen risico dat Meijer & Sarin Advocaten in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Meijer & Sarin Advocaten aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Meijer & Sarin Advocaten afgesloten Algemene Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) aanspraak geeft te vermeerderen met het eigen risico dat Meijer & Sarin Advocaten in verband met die verzekering draagt.

4. Inschakeling van derden

Indien in verband met de aan Meijer & Sarin Advocaten verleende opdracht derden worden ingeschakeld zal Meijer & Sarin Advocaten indien mogelijk vooraf overleggen met de cliënt en bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Meijer & Sarin Advocaten is niet aansprakelijk voor fouten en of tekortkomingen van derden bij de uitvoering van de diensten. Meijer & Sarin Advocaten heeft het recht een beperking van de aansprakelijkheid die een dergelijke partij mocht hebben bedongen namens de cliënt te aanvaarden.

5. Honorarium en verschotten

Tenzij anders is overeengekomen is de cliënt aan Meijer & Sarin honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van de aan de behandeling van de zaak bestede tijd en het met de betreffende advocaat overeengekomen uurtarief.

De door Meijer & Sarin voor de opdrachtgever betaalde verschotten ( dit zijn door de advocaat ten behoeve van de zaak gedane uitgaven als griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten etc.) zullen apart in rekening worden gebracht. Meijer & Sarin advocaten behoudt zich het recht voor om eerst tot betaling van de verschotten over te gaan nadat de opdrachtgever het betreffend bedrag op het daartoe opgegeven bankrekeningnummer heeft overgemaakt.

Ter dekking van algemene kantoorkosten (o.a.porti, telefoon, fax- en kopieerkosten ) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht.

6. Voorschot

Meijer & Sarin kan van de cliënt een voorschot vorderen alvorens met de opdracht aan te vangen of ter voortzetting van haar dienstverlening. Bij uitblijven van betaling is Meijer & Sarin bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Een voorschot wordt verrekend bij het einde van de opdracht met de laatste openstaande declaratie. Dit geldt ook als het gaat om een eenzijdige beëindiging van de opdracht door de cliënt. Tevens is Meijer & Sarin Advocaten bevoegd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in andere zaken.

7. Declaratie werkzaamheden

De werkzaamheden kunnen periodiek aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht conform de daartoe gemaakte afspraak. De betalingstermijn bedraagt twee weken te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij uitblijven van tijdige betaling wordt de opdrachtgever geacht in verzuim te zijn en is Meijer & Sarin Advocaten gerechtigd de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

Meijer & Sarin is dan gerechtigd om een kosteloze aanmaning te sturen waarin nogmaals betaling wordt gevorderd van de openstaande factuur. Wanneer binnen 14 dagen na aanmaning het verschuldigde bedrag alsnog wordt voldaan worden er geen incassokosten berekend. Als dit niet het geval is dan is Meijer & Sarin gerechtigd om de incassokosten (volgens de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten/ BIK)  door te berekenen vermeerderd met de BTW daarover.

 

Indien er niet wordt betaald is Meijer & Sarin gerechtigd de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen nadat de opdrachtgever van het voornemen daartoe op de hoogte is gesteld. Meijer & Sarin is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat ten gevolge van de opschorting of beëindiging van de werkzaamheden.

8. Stichting Derdenrekening

Meijer & Sarin Advocaten heeft een overeenkomst gesloten met de Stichting derdengelden Meijer, Eblé  & Sarin Advocaten welke ten behoeve van Meijer & Sarin Advocaten de voor advocaten verplichte derdengeldenrekening beheert. Meijer & Sarin sluit mede namens Stichting derdengelden Meijer, Eblé en Sarin Advocaten iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van, of op enige wijze in verband staat met het door enige bank niet hebben voldaan aan haar verplichtingen. Meijer & Sarin Advocaten en stichting derdengelden Meijer, Eblé & Sarin Advocaten zijn na verkregen schriftelijke toestemming van cliënt, gerechtigd voor of van de cliënt ontvangen gelden te verrekenen met of aan te doen wenden tot betaling van hetgeen de cliënt aan Meijer & Sarin Advocaten verschuldigd is.

9. Vernietiging afgehandelde dossiers

Het dossier wordt gedurende een periode van 5 jaar (10 jaar in geval van letselschade) nadat de opdracht is afgehandeld bewaard waarna het Meijer & Sarin vrijstaat het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen.

10. Geschillen

Voor alle geschillen die voortvloeien of verband houden met de door of namens Meijer & Sarin verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden kan een beroep worden gedaan op de interne klachtenprocedure.

Te allen tijde kunnen geschillen worden voorgelegd  aan de bevoegde rechter van Rechtbank Noord-Holland.  Op de rechtsverhouding tussen Meijer & Sarin Advocaten en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn.

 

Haarlem, 22 maart 2016

Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van Meijer & Sarin Advocaten (www.mesadvocaten.nl). De voorwaarden liggen voorts ter inzage bij de receptie van het kantoor van Meijer & Sarin Advocaten in Haarlem aan de Verspronckweg 1, 2223 BA te Haarlem en worden op verzoek kosteloos toegezonden.