Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht, onderdeel van het sociaal recht, bestaat uit twee delen:

  • het individuele arbeidsrecht
  • het collectieve arbeidsrecht.

Het individuele arbeidsrecht bevat de regels met betrekking tot de individuele relatie tussen een werkgever en een werknemer. Het gaat hierbij om:

  • het arbeidsovereenkomstenrecht in enge zin met regels betreffende het aangaan en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten.
  • het ontslagrecht met regels betreffende het eindigen van deze overeenkomsten.

Het collectief arbeidsrecht bevat de regels die de werknemersbelangenbehartiging door vakbond en ondernemingsraad enerzijds en de werkgeversbelangenbehartiging anderzijds normeren. Het bestaat uit:

  • regels betreffende de werking van door vakbonden met werkgeversorganisaties gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten, het algemeen verbindend verklaren van bepalingen daaruit en de regels betreffende het organiseren van een collectieve actie.
  • het medezeggenschapsrecht met regels ziend op inspraak en medebeslissing van ondernemingsraden bij het financieel-economisch en sociaaleconomische reilen en zeilen van de onderneming.

 

mr. M.J. Meijer

mr. S.L. Sarin

mr. J.A.C. Bruin

mr. M.B. Chylinska