Bedrijfsongevallen

Ongelukken op de werkvloer

Uit onlangs bekend geworden cijfers van het CBS blijkt dat in 2013 458 duizend werknemers lichamelijke of geestelijke schade opliepen door een ongeval tijdens het werk. Dit komt neer op 1 op de 15 werknemers in Nederland.

Gelukkig zijn niet alle bedrijfsongevallen even ernstig. Meer dan de helft van de slachtoffers hoefden niet te verzuimen. De andere helft verzuimde een dag of langer.

Ongeveer 70% van de werknemers liep lichamelijk letsel op, zoals een wond, botbreuk, verstuiking of verbranding. In een minderheid van de gevallen wordt uitsluitend geestelijke schade opgelopen bijvoorbeeld psychische schade door agressief gedrag of bedreiging door collega’s.

In 2013 had 5,3% van de vrouwen een arbeidsongeval. Bij mannen was dat 7,6 procent. Dit verschil is te verklaren doordat mannen vakeer gevaarlijker werk doen dan vrouwen.

Jongeren hebben vaker een ongeval dan ouderen.In 2013 had 8,2 procent van de werknemers tot 25 jaar een arbeidsongeval met letsel opgelopen. Dat is bijna anderhalf keer zo veel als bij werknemers van 25 jaar of ouder.

Sectoren die  qua arbeidsongevallen ongunstig afsteken zijn horeca  (12%) en de bouw (8%)

Gebleken is dat werknemers die buiten kantoortijden werken relatief vaak een arbeidsongeval hebben. Zo had in 2013 1 op de 8 werknemers die regelmatig in ploegendienst werken een arbeidsongeval. En van de werknemers die regelmatig in het weekend werken was dat bijna een op de tien.

* Bron: ongelukken op de werkvloer in sociaal-economische trens/ Nationale Enquete                                       Arbeidsdomstandigheden TNO/CBS

Verhalen van de schade van een bedrijfsongeval

Een groot gedeelte van de bedrijfsongevallenl waarbij men verwond is geraakt en schade lijdt is veroorzaakt door andermans fout of nalatigheid. In dat geval kunt u in de meeste gevallen de schade verhalen op uw werkgever. In zo’n geval verdient het aanbeveling om u deskundig te laten begeleiden met iemand met verstand van zaken. Dit  speelt des te meer omdat dit gevoelig ligt in de werkgever-werknemer relatie. Een werknemer vindt het  over het algemeen moeilijk om zijn eigen werkgever aansprakelijk te stellen voor de geleden schade.

Wat kan een letselschadeadvocaat voor u betekenen?

Een letselschadeadvocaat neemt u zoveel mogelijk zorgen uit handen en zorgt voor een professionele – en persoonlijke begeleiding onder andere door:

•   Het bespreken van een plan van aanpak

•   Het onderhouden van de contacten met de (verzekeraar) van de wederpartij

•   Het verzamelen van medische informatie

•   Het opstellen van een begroting van de door u geleden schade

•   Het verzoeken om voorschotten om te voorkomen dat u in financiële problemen raakt

•   Het onderhandelen met de wederpartij over de schadevergoeding

•   Het starten van een gerechtelijke procedure in het geval er geen  minnelijke overeenstemming kan worden bereikt met de wederpartij

Eerste gesprek

Een eerste gesprek is bij Meijer & Sarin advocaten gratis. In dat gesprek kan een eerste inschatting worden gemaakt of uw zaak haalbaar is of niet.. Eventueel is ook bezoek aan huis mogelijk. Voor verdere informatie kunt u ons bellen op 023-534 71 56  en vragen naar mr. J.A.C. Bruin of onze website www.mesadvocaten.nl raadplegen. Buiten kantooruren kunt u ons bellen op 06-10952832.
Kosten

De kosten voor het inschakelen van een letselschadeadvocaat door een slachtoffer dienen  vergoed te worden door de aansprakelijke partij. Deze kosten worden rechtstreeks ingediend bij zijn verzekeraar. U hoeft dan helemaal niets te betalen voor onze diensten!

Uw advocaat is mr. J.A.C. Bruin