Dexia

ECLI:NL:HR:2016:2015, Hoge Raad, 02-09-2016

Effectenlease; Dexia-affaire. Is een cliëntenremisier die tevens adviesdiensten verricht bij de totstandkoming van de effectenleaseovereenkomst, vergunningplichtig? Art. 3 Richtlijn Beleggingsdiensten 93/22/EEG, art. 7 en 10 Wet toezicht effectenverkeer 1995, art. 12 Vrijstellingsregeling Wte 1995, art. 41 Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1999. Rechtsdwaling?

Aandelenlease overeenkomst via tussenpersoon?

De Hoge Raad heeft zich 2 september 2016 uitgelaten of een tussenpersoon (cliëntenremisier die tevens adviesdiensten verricht) bij de totstandkoming van de effectenleaseovereenkomst vergunningplichtig is? Het antwoord is JA.

Van belang is dat nu in mijn optiek  te constateren dat het past een proefprocedure zoals die is ingesteld in verband met de kwesties waarover nu door de Hoge Raad is geoordeeld, dat bij de beoogde effectieve en efficiënte bescherming van een belanghebbende, deze in afwachting van de uitkomst van die actie kan afzien van stuitingshandelingen.

Door de nu in het geding zijnde uitspraak van de Hoge Raad lijken gedupeerde beleggers met een beroep op de stuitende werking van de in het geding zijnde proefprocedure, alsnog een beroep te kunnen doen de volledige ooit in het verleden aan Dexia/Aegon/Levob etc..betaalde premie/inleg + vertragingsrente terug betaald te zien krijgen, waarbij een mogelijke restschuld wordt kwijtgescholden.

Er dienen ter zake van het voornoemde nu dus onderhandelingen opgestart te worden met Dexia/Aegon/Levob etc.. om tot een passende schikking te komen.

Indien schikkingsonderhandelingen op niets uitlopen dan dient om wel het gelijk te verkrijgen  voor 2 maart 2017 een procedure opgestart te zijn bij de rechtbank. Het is dus van belang om nu tijdig actie te gaan ondernemen, aangezien ná 2 maart 2017 geen nieuwe zaken betreffende deze kwestie nog bij de rechter ingediend kunnen worden.

Wellicht kan ik nog iets voor u betekenen. Het is misschien de moeite waard om hierover na te denken. Ik mijn werkzaamheden voor u kan verrichten op basis van een toevoeging/gefinancierde rechtshulp (als u daarvoor in aanmerking komt) of tegen een uurtarief van  € 105,00 + btw. Ik begroot mijn werkzaamheden tijdens de onderhandelingen op maximaal 5 uur. Indien het toch tot een procedure komt, dan kan ik met u een vaste prijsafspraak maken, dan wel vallen mijn werkzaamheden verder onder een toevoeging.

M.J. Meijer

ECLI:NL:HR:2015:41, Hoge Raad, 13/05431, 09-01-2015

Aandelenlease. Vernietiging op grond van art. 1:88 en 1:89 BW door echtgenote; verjaring? Verlenging aandelenleaseovereenkomst, toestemming echtgenoot art. 1:88 lid 1, aanhef en onder d, BW vereist? Ratio art. 1:88 lid 1 BW.

LJN: BW7819, Gerechtshof Amsterdam , 200.010.405/01, 17-04-2012

Aandelenlease. Dexia niet geslaagd in bewijs verjaring beroep op artikel 1:89 BW.

LJN: BW2062, Gerechtshof Amsterdam , 200.017.028/01, 27-03-2012

Aandelenlease. Vervolg op BU8844. Na bewijslevering vermoeden van wetenschap ontkracht. Overeenkomst vernietigd.

LJN: BW5563, Gerechtshof Amsterdam , 200.014.536/01, 20-03-2012

Effectenlease. Toegelaten tot tegenbewijs van – voorshands bewezen – feit dat echtgenote met bestaan van leaseovereenkomsten bekend is geworden meer dan drie jaar voor 27 juni 2005.

LJN: BV8654, Gerechtshof Amsterdam , 200.013.010/01, 28-02-2012

Dexia. Vervolg op LJN: BV8647. Deskundigenonderzoek door schriftkundige.

LJN: BU7603, Gerechtshof Amsterdam , 200.034.208/01, 15-11-2011

Effectenlease en de echtgenote die niet heeft meegetekend (art. 1: 88 BW). Beroep op overschrijding van de termijn voor vernietiging. Met het oog op door Dexia gestelde omstandigheden (onder meer betalingen vanaf/naar een ‘en/of-rekening’) voorshands bewezen dat de echtgenote méér dan drie jaar voordat zij de nietigheid inriep met de overeenkomst bekend moet zijn geweest; toegelaten tot tegenbewijs.

LJN: BU8844, Gerechtshof Amsterdam , 200.017.028/01, 01-11-2011

Aandelenlease. Vordering tot vernietiging op grond van 1:89 BW. Verjaring van bevoegdheid? Betalingen via een en/of-rekening rechtvaardigen vermoeden van wetenschap bij echtgenoot. Opdracht leveren tegenbewijs.

LJN: BU6760, Gerechtshof Amsterdam , 200.017.652/01, 04-10-2011

Effectenlease; Echtgenote heeft leaseovereenkomst die haar echtgenoot op haar naam heeft gesteld niet bekrachtigd. Echtgenoot moet als contractspartner van Dexia worden beschouwd. Echtgenote is bevoegd de leaseovereenkomst te vernietigen.

LJN: BQ8653, Gerechtshof Amsterdam , 200.016.113/01, 31-05-2011

Effectenlease. Na een door de kantonrechter tussen dezelfde partijen gewezen vonnis dat gezag van gewijsde heeft (gekregen), waarin de lessee is veroordeeld tot betaling van contractuele vertragingsrente en waarin is overwogen dat blijkt dat de lessee de verschuldigdheid van de hoofdsom erkent, vordert de lessee in een latere procedure voor recht te verklaren datDexia jegens hem toerekenbaar is tekortgeschoten, haar precontractuele zorgplicht heeft geschonden en/of onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld. Dexia doet terecht een beroep op het gezag van gewijsde.

LJN: BP1961, Gerechtshof Amsterdam , 200.019.322/01, 18-01-2011

effectenlease

LJN: BN4982, Rechtbank Alkmaar , 94575 / HA ZA 07-326, 25-08-2010

HWS-aandelenovereenkomst DSB (via Crefinass). Rechtbank hanteert uitgangspunten van de door Gerechtshof Amsterdam op 1-12-2009 besliste Dexia-zaken. In deze zaken was Dexia in verband met een schending van de zorgplicht veroordeeld om 2/3 van de schade van de particulier te vergoeden. Het ging om gevallen, waarin de particulier had gereageerd op informatiemateriaal van de bank, waarin een effectenlease-product werd aangeboden. In het onderhavige geval kwam eiser echter slechts bij Crefinass om zijn bestaande krediet over te sluiten en had op geen enkele wijze te kennen gegeven interesse te hebben in een HWS-overeenkomst of een daarmee vergelijkbaar product. Crefinass heeft zelf het initiatief genomen om de HWS-overeenkomst aan te bieden en eiser ervan weten te overtuigen dat deze overeenkomst voor hem gunstig zou zijn. Deze omstandigheden leiden de rechtbank tot het oordeel dat in deze zaak de vergoedingsplicht van DSB slechts met 20% wordt verminderd. Dat betekent dat eiser 80% van de bestaande restschuld niet hoeft te betalen.

LJN: BM6742, Gerechtshof Amsterdam , 200.029.864/01, 18-05-2010

Aandelenlease. Bevoegdheid tot vernietiging lease-overeenkomst door echtgenoot verjaard: overeenkomst kenbaar door betaling van termijnbedragen vanaf en/of-bankrekening. Geen recht op terugbetaling termijnbedragen. Aanvang verjaringstermijn. Stelplicht en betwisting.

LJN: BN1009, Rechtbank Amsterdam , 980511 DX EXPL 08-2478, 28-04-2010

Effectenlease-overeenkomst; geldige opt-outverklaring?

LJN: BM6736, Gerechtshof Amsterdam , 200.015.091/01, 27-04-2010

Aandelenlease. Bevoegdheid tot vernietiging lease-overeenkomst door echtgenoot verjaard: overeenkomst kenbaar door betaling van termijnbedragen vanaf en/of-bankrekening. Geen recht op terugbetaling termijnbedragen. Aanvang verjaringstermijn. Stelplicht en betwisting.

LJN: BM6734, Gerechtshof Amsterdam , 200.000.912/01, 27-04-2010

Aandelenlease. Bevoegdheid tot vernietiging lease-overeenkomst door echtgenoot verjaard: overeenkomst kenbaar door betaling van termijnbedragen vanaf en/of-bankrekening. Geen recht op terugbetaling termijnbedragen. Aanvang verjaringstermijn. Stelplicht en betwisting.

LJN: BI4359, Gerechtshof Amsterdam , 200.001.021, 19-05-2009

Effectenlease. Bevoegdheid niet-meetekenende echtgeno(o)t(e) tot vernietiging verjaart drie jaar na daadwerkelijke bekendheid met overeenkomst. Stelplicht en bewijslast. Geen algemene ervaringsregel dat beleggingsbeslissingen met medeweten van beide echtgenoten worden genomen.

LJN: BN1435, Gerechtshof Amsterdam , 106.005.511/01, 28-04-2009

Effectenlease. Vernietiging overeenkomst werkt terug tot het tijdstip waarop deze is aangegaan. Ook wat vóór de vernietiging is betaald dient te worden terugbetaald. Wettelijke rente daarover is eerst verschuldigd na intreden van verzuim: ingebrekestelling vereist.

LJN: BG2704, Gerechtshof ‘s-Gravenhage , 105.006.300/01, 28-10-2008

Aandelenlease-overeenkomst. Toestemming andere echtgenoot. Verjaring van vordering tot vernietiging? Bewijslast.

LJN: BE9922, Rechtbank Amsterdam , 907235 DX EXPL 07-1517, 03-09-2008

Effectenlease; know your customer beginsel, billijkheidscorrectie De kantonrechter in conventie veroordeelt Dexia om aan eisende partij [meerdere bedragen] te betalen; veroordeelt Dexia in de kosten van de procedure, aan de zijde van eisende partij gevallen;veroordeelt Dexia om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis het Bureau Kredietregistratie te Tiel te berichten dat eisende partij geen verplichtingen heeft uit de in deze procedure betrokken lease-overeenkomsten, met uitzondering van lease-overeenkomst 23; verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde; De kantonrechter in reconventie wijst de vorderingen af; veroordeelt Dexia in de kosten van de procedure, aan de zijde van eisende partij gevallen, tot op heden begroot op nihil.

LJN: BC1786,Sector kanton Rechtbank Haarlem , 244006/ CV EXPL 04-6963, 09-01-2008

Dexiazaak. Categoriemodel. Verdeling nadeel.

LJN: BB9779, Gerechtshof Arnhem , 2006/026, 04-12-2007

Gezien het bovenstaande is het hof van oordeel dat de overeenkomst geen krediettransactie is in de zin van artikel 1 aanhef en onder a 2° en 3° Wck. Dientengevolge is ook artikel 9 Wck (het verbod om zonder daartoe verleende vergunning krediet te verlenen, dan wel zich als kredietgever voor te doen) op deze overeenkomst niet van toepassing. Het oordeel van de rechtbank in rechtsoverweging 4.7 van het bestreden vonnis dat de overeenkomst nietig is wegens strijd met voornoemde dwingende wetsbepaling is derhalve niet juist. Hetzelfde geldt voor het oordeel van de rechtbank in rechtsoverweging 4.8 van het bestreden vonnis, dat die nietigheid ook volgt uit de richtlijnconforme interpretatie die ten grondslag ligt aan het oordeel van de rechtbank in haar vonnis van 14 juli 2004. In dat vonnis heeft de rechtbank, zakelijk weergegeven, de Wck uitgelegd in het licht van Richtlijn 87/102/EEG van 22 december 1986 betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake het consumentenkrediet (Pb EG 1987 L 42/48 (hierna; de Richtlijn), welke richtlijn daarna diverse malen is gewijzigd. Het hof stelt voorop dat de Richtlijn in beginsel niet tussen particulieren geldt. De nationale rechter dient bepalingen uit het nationale recht zoveel mogelijk uit te leggen in het licht van de bewoordingen en doel van de Richtlijn. In het onderhavige geval bestaat daar geen ruimte toe, aangezien de tekst van de Wck en de bedoeling van de wetgever voldoende duidelijk zijn. De door de rechtbank gegeven uitleg strookt daar niet mee. Ook het rechtszekerheidsbeginsel verzet zich tegen die uitleg waarmee de belanghebbenden gelet op de tekst van de Wck geen rekening behoefden te houden. Daarmee verwerpt het hof het verweer van [appellante] dat de overeenkomst voldoet aan de strekking van de Wck. [appellante] onderbouwt haar betoog nog met een beroep op de MvT, namelijk dat uitgangspunt is dat een feitelijke omschrijving wordt gegeven van de verschillende elementen, waaruit een krediettransactie kan bestaan. Bij een meer formeel-jurdische benadering van het begrip krediettransactie zou het gevaar bestaan van ontduiking van de wet via juridische constructies die de economische werkelijkheid maskeren (MvT, 19 785, nr. 3, p. 68). Dit leidt evenwel niet tot een ander oordeel. Juist de door de MvT voorgestane beoordeling leidt tot bovenstaand oordeel. Daaraan doen de door Dexiaeventueel gehanteerde bewoordingen niet af.

LJN: BE9779, Rechtbank Amsterdam , 817208 / DX EXPL 06-3569, 28-11-2007

Effectenlease/ artikel 1:88 BW De kantonrechter verklaart voor recht dat de lease-overeenkomst met nummer [nummer] is vernietigd; veroordeelt Dexiaaan [eiseres] te voldoen een bedrag aan hoofdsom; veroordeelt Dexiabinnen acht dagen na betekening van dit vonnis aan de stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel schriftelijk te berichten dat de registratie van de in dit vonnis genoemde lease-overeenkomst dient te worden gestaakt c.q. verwijderd of gewijzigd ten gunste van [persoon 1]; veroordeelt Dexia in de kosten van de procedure aan de zijde van [eiseres] gevallen; verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad; wijst het meer of anders gevorderde af.

LJN: BC0004, Rechtbank Amsterdam , 816770 DX EXPL 06-3131, 31-10-2007

Effectenlease, artikel 1:88 BW

LJN: BC0108, Rechtbank Amsterdam , 816979 / DX EXPL 06-3340, 24-10-2007

Effectenlease, artikel 1:88 BW

LJN: BB9215, Rechtbank Amsterdam , 816554 DX EXPL 06-2915, 17-10-2007

Effectenlease, art. 1:88 BW

LJN: BB2245, Rechtbank Amsterdam , 816637 DX EXPL 06-2998, 27-06-2007

Effectenlease, artikel 1:88 BW, verjaring.

LJN: AZ1298, Rechtbank Amsterdam , CV 04-31544, 06-10-2005

De kantonrechter stelt Dexia in het ongelijk en vernietigd daarmee de aandelenlease-overeenkomsten die Dexia met echtgenoot van eiseres heeft afgesloten.

LJN: AU8352, Rechtbank ‘s-Gravenhage , 449137/04-20771, 27-09-2005

Dexiazaak. De vordering tot vernietiging wegens ontbreken toestemming echtgenoot is verjaard. Ook het beroep van [gedaagde] op bedrog, misbruik van omstandigheden en dwaling wegens – kort gezegd – misleidende, onjuiste, dan wel niet of onvoldoende informatieverstrekking door Dexia bij het aangaan van de overeenkomst wordt verworpen. Wel doel treft daarentegen het verweer van [gedaagde] dat Dexia zich niet naar behoren gekweten heeft van de op haar rustende zorgplicht. Naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid maakt Dexia geen aanspraak op betaling van de restschuld en Dexia moet bij wijze van schadevergoeding 75 % van het inlegbedrag terugbetalen.

LJN: AP6831,Sector kanton Rechtbank Haarlem , 221003 CV EXPL 03-10219, 12-05-2004

Dexiazaak (winstverdubbelaar/verdriedubbelaar) Schorsing in afwachting van de uitkomst in de zaak Stichting Leaseverlies / Dexia afgewezen. Verzoek om voeging met die zaak tevens afgewezen.