DSB

LJN: BW3720, Rechtbank Zwolle , 126252 / HA ZA 11-914, 08-02-2012

DSB-zaak. Vervroegde opeising van de lening niet mogelijk in de periode dat gedaagde bevoegd was betalingen op te schorten vanwege onduidelijkheid over de vraag aan wie rechtsgeldig betaald kon worden.

LJN: BW5700, Rechtbank Zwolle , 126250 / HAZA 11-912, 01-02-2012

DSB-krediet. Wordt opgeeist nadat voor ander krediet een regeling is getroffen. Verweer dat curatoren gedaagde hebben misleid door pas na het treffen van een regeling voor de eerste schuld haar voor de tweede schuld aan te spreken wordt niet gevolgd. Dat gedaagdes schuldsanering wellicht ten onrechte tussentijds is beeindigd is evenmin voor risico van curatoren.

LJN: BU3314, Rechtbank ‘s-Gravenhage , 376564/ HAZA 10-3460, 10-08-2011

DSB, kredietovereenkomst, klachtplicht, gebreken, zorgvuldigheid.

LJN: BO5099, Rechtbank Rotterdam , 356502 / HA ZA 10-1859,  17-11-2010

WCK-incasso; beroep op overkreditering afgewezen

LJN: BO8391, Rechtbank Haarlem , 167512 / HA ZA 10-382, 10-11-2010

DSB-zaak. Beroep verrekening wegens schending zorgplicht slaag niet. Naar aanleiding van een achterstand in de voldoening van de maandelijkse termijnbetalingen heeft de curator het aan [gedaagde] verleende krediet vervroegd opgeeist. [gedaagde] betwist de opeisbaarheid niet, maar beroept zich in conventie op verrekening. [gedaagde] stelt dat de DSB-bank haar zorgplicht heeft geschonden door hem in 2009 een lening te verstrekken zonder voorafgaand zijn kredietwaardigheid te controleren. De DSB-Bank is daarom volgens [gedaagde] aansprakelijk voor de schade die hij als gevolg van deze onverantwoordelijke handelswijze heeft geleden. De rechtbank overweegt dat [gedaagde] de lening in 2009 heeft afgesloten om een reeds bestaande – in 2008 bij de DSB-bank afgesloten – lening te herfinancieren tegen lagere maandlasten. Door het afsluiten van de lening in 2009 is de schuldenpositie van [gedaagde] dus niet verslechterd. Zijn maandlasten zijn zelfs lager geworden. Niet is komen vast te staan dat [gedaagde] schade heeft geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming dan wel onrechtmatig handelen van de DSB-bank. Het beroep op verrekening slaagt niet. In reconventie vordert [gedaagde] vergoeding van dezelfde schade. De rechtbank overweegt dat ingevolgde artikel 26 van de Faillissementswet een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis die tot de boedel behoort, tijdens het faillissement slechts ter verificatie kan worden aangemeld. [gedaagde] wordt daarom in zijn vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk verklaard.

LJN: BL2919, Rechtbank Alkmaar , 106424 / HA ZA 08-902, 03-02-2010

De rechtbank oordeelt dat DSB Bank haar zorgplicht jegens een klant heeft geschonden bij de totstandkoming van vijf verzekeringsovereenkomsten, die tegelijkertijd met het aangaan van een hypothecaire lening werden overeengekomen. De rechtbank is op grond van de volgende feiten en omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien, van oordeel dat DSBBank in strijd heeft gehandeld met haar zorgplicht jegens haar klant: de wijze van financiering van de verzekeringen is tot stand gekomen gedurende één gesprek op het kantoor van DSB Bank, daarbij is uitgegaan van betaling ineens van de premies voor de gehele looptijd alsmede van meefinanciering met de (rentedragende) hypothecaire lening, zonder dat gebleken is de klant van DSB Bank hier zelf om gevraagd had. Deze constructie brengt mee dat de klant naast de (te verwachten) premies ook nog eens een maandelijkse rentesom verschuldigd is, en bovendien dat beëindiging van de verzekeringen vóór afloop van de looptijd financieel zinloos is omdat de totale premies al zijn betaald. Niet is gesteld of gebleken dat DSB Bank haar klant opmerkzaam heeft gemaakt op deze nadelen en hem heeft gewezen op alternatieven die deze nadelen niet hadden.

LJN: BK9286, Rechtbank ‘s-Hertogenbosch , 135690 / HA ZA 05-2679, 06-01-2010

Zorgplicht DSB

LJN: BD2956, Rechtbank Alkmaar , 89491, 21-05-2008

Effectenlease; Cliëntenremisier

LJN: BD2960, Rechtbank Alkmaar , 88015, 07-05-2008

Effectenlease; DSB Bank; Verdeling nadeel; koppelverkoop.

LJN: BD2955, Rechtbank Alkmaar , 85701, 07-05-2008

Effectenlease; DSB Bank; Verdeling nadeel

LJN: BC5909, Rechtbank Alkmaar , 85454, 27-02-2008

DSB, Hollands Welvaren Select, zorgplicht, categorie-model

LJN: BC5904, Rechtbank Alkmaar , 85700, 27-02-2008

DSB, Hollands Welvaren Select, zorgplicht, categorie-model

LJN: BB3112, Rechtbank Alkmaar , 85454, 05-09-2007

Rechtbank Alkmaar volgt in zaken van DSB-Bank jurisprudentie rechtbank Amsterdam in Dexia zaken. DSB heeft bijzondere zorgplicht jegens particulieren bij sluiten van overeenkomst Hollands Welvaren Select geschonden door niet uitdrukkelijk te waarschuwen voor de risico’s van beleggen met geleend geld en de mogelijkheid van een restschuld na beeindiging van de overeenkomst. Toerekening van nadeel en verdeling daarvan naar gelang de individuele situatie van particulier.

LJN: BB3107, Rechtbank Alkmaar , 85700, 05-09-2007

Rechtbank Alkmaar volgt in zaken van DSB-Bank jurisprudentie rechtbank Amsterdam in Dexia zaken. DSB heeft bijzondere zorgplicht jegens particulieren bij sluiten van overeenkomst Hollands Welvaren Select geschonden door niet uitdrukkelijk te waarschuwen voor de risico’s van beleggen met geleend geld en de mogelijkheid van een restschuld na beeindiging van de overeenkomst. Toerekening van nadeel en verdeling daarvan naar gelang de individuele situatie van particulier.

LJN: AY9770, Rechtbank Alkmaar , 80874/HA ZA 05-508, 20-09-2006

Kopen van aandelen met geleend geld; zorgplicht van de bank Eisers wenden zich medio 2000 tot Frisia Financiering voor een lening voor de aanschaf van een auto. Eisers sluiten vervolgens een eerste lening af voor de aanschaf van de auto (plus de aflossing van een lening elders) en een tweede lening voor de aankoop van aandelen. Deze constructie beoogde uit de voorziene koerswinst van de aandelen na 5 jaar beide leningen in te lossen. Door groot koersverlies is de waarde van de aandelen na die 5 jaar zelfs ruim onvoldoende om de tweede lening mee af te lossen. Eisers vorderen schadevergoeding. Naar het oordeel van de rechtbank is gedaagde niet tekort geschoten in haar zorgplichten.