ECLI:NL:RBMNE:2014:4322

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
19-09-2014
Datum publicatie
23-09-2014
Zaaknummer
3003934 UT VERZ 14-1818
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg – enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Curatele, toepasselijk erfrecht, legitieme portie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ERF-Updates.nl 2015-0098

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Bewindsbureau

kantonrechter

locatie Amersfoort

zaaknummer: 3003934 UT VERZ 14-1818

curatelenummer: 106981

Beschikking van 19 september 2014

inzake het verzoek van

[verzoeker],

wonende te [woonplaats],

hierna te noemen: verzoeker,

gemachtigde: De Baarnse notarissen Smit Deelen Ligthart, gevestigd te Baarn.

Het verzoek strekt tot machtiging betreffende het vermogen van de curandus:

[curandus],

wonende te [woonplaats],

geboren te [geboorteplaats] op [1967],

hierna te noemen: curandus.

Verzoeker heeft het verzoek gedaan in zijn hoedanigheid van curator.

De procedure

Bij brief van 22 april 2014 is machtiging gevraagd voor het aangaan van een vaststellingsovereenkomst, inhoudende dat curandus in de nalatenschap van zijn moeder gerechtigd is voor 1/6e deel.

Bij brief van 23 mei 2014 heeft de griffier schriftelijk aan gemachtigde bericht dat de kantonrechter voornemens is het verzoek af te wijzen en verzoeker in de gelegenheid gesteld zich mondeling uit te laten over zijn verzoek.

De zaak is behandeld ter zitting van 30 juni 2014. Verschenen zijn verzoeker en gemachtigde. Van het verhandelde ter zitting zijn aantekeningen gemaakt.

Op 28 augustus 2014 is ter griffie een brief van verzoeker, gedateerd 25 augustus 2014, ingekomen.

De overwegingen van de kantonrechter

De kantonrechter overweegt dat de moeder van curandus (hierna te noemen: erflaatster) een testament heeft gemaakt op 31 juli 1975 en dit testament heeft gewijzigd en aangevuld met een testament op 27 maart 1985. Bij het opmaken van de testamenten was derhalve het oude erfrecht van toepassing. In haar laatste testament heeft erflaatster onder andere bepaald dat curandus niet meer uit haar nalatenschap zal verkrijgen dan zijn legitieme portie.

De kantonrechter overweegt verder dat op grond van artikel 4:46 lid 1 Burgerlijk Wetboek bij de uitlegging van een uiterste wilsbeschikking dient te worden gelet op de omstandigheden waaronder de uiterste wil is gemaakt. Tot de hier bedoelde omstandigheden behoort het recht zoals dat gold toen de beschikking werd gemaakt. De kantonrechter is daarom van oordeel dat sprake is van de legitieme portie volgens het oude erfrecht en dat erflaatster aan curandus dus de legitieme portie volgens oud erfrecht heeft toegekend.

De door verzoeker bij brief van 25 augustus 2014 toegezonden kopie van Notamail 192 van 6 augustus 2014, waarin een uitspraak van Hof Amsterdam van 8 juli 2014 wordt samengevat, maakt dit oordeel niet anders. In de casus die door Hof Amsterdam beoordeeld werd, was sprake van een zogenaamde cautio Socini. In onderhavige casus is daarvan geen sprake.

Desondanks zal de kantonrechter de gevraagde machtiging toch verlenen. Ter zitting is namelijk door verzoeker aangegeven dat één van de andere erfgenamen van erflaatster, te weten de zus van curandus, de tot de nalatenschap behorende woning toebedeeld wenst te krijgen. De toedeling van die woning aan de zus van curandus is in het belang van curandus, omdat curandus een emotionele band heeft met de woning en toedeling aan zijn zus tot gevolg heeft dat hij de woning kan blijven bezoeken. Toedeling van de woning aan de zus van curandus is in financieel opzicht gemakkelijker voor de zus als het erfdeel van curandus wordt vastgesteld volgens de regels van het nieuwe erfrecht. Daarbij laat het vermogen van curandus toe dat zijn erfdeel wordt vastgesteld volgens de regels van het nieuwe erfrecht.

De beslissing

De kantonrechter:

verleent machtiging voor het aangaan van een vaststellingsovereenkomst, inhoudende dat curandus in de nalatenschap van zijn moeder gerechtigd is voor 1/6e deel;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.A.T. van Rens, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 19 september 2014.

Tegen deze beslissing kan binnen drie maanden na de dag van de uitspraak hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift kan uitsluitend door een advocaat worden ingediend..