Regresrecht re-integratiekosten

Werkgevers kunnen vanaf de wetswijziging van 12 juni 2008 de gemaakte re-integratiekosten verhalen op diegene die de werknemer in de toestand heeft gebracht dat hij arbeidsongeschikt is.

Dit gaat dan over alle kosten die gericht zijn op het herstel van de werknemer en zijn terugkeer op zijn eigen of een andere werkplek zijn verhaalbaar. De wetgever heeft met de wet beoogd het de werkgever gemakkelijk te maken de door hem gemaakte kosten, die zijn veroorzaakt door een aansprakelijke derde te verhalen op deze derde of diens verzekeraar. De wetstekst moet derhalve ruim worden uitgelegd.

Het feit dat de werkgever de kosten mede maakt om aan zijn eigen verplichting te voldoen doet hier niet aan af.

Met de verplicht te nemen maatregelen kunnen onder meer de volgende kosten gemoeid zijn:

Kosten die verbonden zijn aan de administratieve activiteiten die de werkgever verricht of laat verrichten in verband met de re-integratie van de werknemer.

Zo dient de werkgever bij dreigend langdurig ziekteverzuim aantekeningen bij te houden van het verloop van de ziekte en de re-integratie van de werknemer. Elke stap in het re-integratieproces dient te worden vastgelegd. Op deze manier worden alle gegevens, documenten en correspondentie gedocumenteerd die betrekking hebben op het verloop van het ziekteverzuim en de ondernomen re-integratieactiviteiten.

Kosten die verbonden zijn aan het opstellen en evalueren van een plan van aanpak als er nog mogelijkheden zijn om de terugkeer naar arbeid van de werknemer te bevorderen.

In dit plan van aanpak wordt het perspectief op lange termijn geschetst (zoals de terugkeer naar eigen of aangepast werk) en de weg (de tussenstappen in de vorm van re-integratieactiviteiten) waarlangs men verwacht dit te bereiken.

Kosten die verbonden zijn aan het opstellen van een re-integratieverslag.

De werkgever dient in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op te stellen, waarin verslag wordt gedaan van de re-integratieactiviteiten die de werkgever, de werknemer en eventuele derden (waaronder de arbodienst en een re-integratiebedrijf) hebben ondernomen. Dit verslag dient de werknemer bij de aanvraag van een WIA-uitkering aan UWV te overleggen.

Kosten die verbonden zijn aan de activiteiten die de werknemer onderneemt met het oog op terugkeer naar arbeid mits deze activiteiten door de werkgever zijn betaald.

Dit geschiedt meestal in de vorm van een re-integratietraject en daarbij kan een re-integratiebedrijf worden ingeschakeld. Welke activiteiten in een individueel geval worden ondernomen, is sterk afhankelijk van de concrete omstandigheden. Het kan gaan om activiteiten gericht op de eigen of andere arbeid bij de werkgever. Dit kan een korte cursus zijn waarin enkele

vaardigheden worden geleerd, maar ook een opleiding betreffen vanwege noodzakelijke om-, her- of bijscholing. Daarnaast kunnen hieronder ook activiteiten gericht op bemiddeling naar een andere werkgever vallen, zoals het volgen van een sollicitatietraining.

Kosten die verbonden zijn aan inspanningen die de werkgever zich getroost om (de bereikbaarheid van) de werkplek of het werk zelf aan te passen aan de beperkingen of handicap van de werknemer.

Daarbij kan worden gedacht aan de omstandigheden waaronder en de hulpmiddelen waarmee de arbeid wordt verricht zoals vervoersvoorzieningen om de werkplek te kunnen bereiken (bijvoorbeeld omdat de betrokkene op een rolstoeltaxi is aangewezen) of de aanschaf van een braillecomputer, maar ook persoonlijke hulp op de werkplek zoals een doventolk of een voorleeshulp.

Onverplichte kosten

Indien overigens een werkgever in verband met ziekte van zijn werknemer maatregelen neemt of kosten maakt waartoe hij ex art. 7:658a BW of de (collectieve) arbeidsovereenkomst niet verplicht is, is niet uitgesloten dat de aansprakelijke toch tot vergoeding daarvan gehouden is. Ingevolge art. 6:107 BW is hij ook dan tot vergoeding daarvan verplicht indien de werknemer – zo hij deze kosten zelf had gemaakt – deze van de aansprakelijke had kunnen vorderen (verplaatste schade). Te denken valt aan door de werkgever ten behoeve van een zieke werknemer gemaakte medische kosten.