Verblijfsvergunning regulier (niet asiel)

Vreemdelingen die langer dan 3 maanden in Nederland willen verblijven, hebben een verblijfsvergunning nodig. Een uitzondering zijn onderdanen van EU-, of EER-landen of Zwitserland (en hun familieleden).

Een verblijfsvergunning moet een bepaald doel (beperking) hebben. De wet noemt de volgende doelen.

 • Gezinshereniging of gezinsvorming
 • Verblijf ter adoptie of als pleegkind
 • Het afwachten van onderzoek naar de geschiktheid van de aspirant-adoptiefouders
 • familiebezoek
 • Het verrichten van arbeid als zelfstandige
 • Het verrichten van arbeid in loondienst
 • Het verrichten van arbeid als geestelijk voorganger of godsdienstleraar
 • Het zoeken en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst
 • Het zoeken van arbeid in loondienst aan boord van een Nederlands zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat
 • Het doorbrengen van verlof in Nederland
 • Het afwachten van herstel en hervatting van de arbeid in loondienst aan boord van een Nederlands zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat
 • Verblijf als stagiaire of practicant
 • Verblijf als niet-geprivilegieerd militair of niet-geprivilegieerd burgerpersoneel
 • Het volgen van studie
 • De voorbereiding op studie
 • Verblijf als au pair
 • Verblijf in het kader van uitwisseling
 • Het ondergaan van medische behandeling
 • De vervolging van mensenhandel
 • Het afwachten van een verzoek op grond van artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap
 • Voortgezet verblijf
 • Wedertoelating
 • Verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken
 • Verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling
 • Verblijf als kennismigrant als bedoeld in artikel 1d van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
 • Werkzaamheid in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening, als bedoeld in artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
 • Verblijf als economisch niet-actieve langdurig ingezetene
 • Verblijf als onderzoeker in de zin van richtlijn 2005/71/EG
 • Verblijf als houder van de Europese blauwe kaart

Wat kan Meijer & Sarin Advocaten voor u betekenen?

 • Bijstand bij het maken van bezwaar tegen een afwijzing van een aanvraag of intrekking van een verblijfsvergunning. Het is van belang dat u reeds in de bezwaarfase bijstand krijgt van een deskundige.
 • Bijstand bij het instellen van beroep.

Uw advocaat is mr. S.L. Sarin